Miyendu yɨ babʉdhʉ

Bettina GOTTSCHLICH MODIBALE gwa ata moi ngɨa a:kʉnda babʉdhʉ

Denis BAKUMANI a:kɨa tɛa yɔ nacho ɨbʉdhʉ akɔ ɨfakasɨ,

Asɔbɨɨ ɔmʉwoliso amati ɔ Bʉngama ngʉbangɔ

Mʉbʉdhʉ bɔ bhii akɔnɨa nɔ tekio Filime ngɨa ɔ Yeso

Batapio bɔ tɛa ngɨyɔ nacho Bhibhilia nɔ ɨbʉdhʉ

Akɔpopoko Mabhii kɔta Tu, ya idyo yɔ mʉtɨma akɔ bombi ta babomu

Misa ngɨa ɔ hʉna abhíí ɔ ngama Djene Kotinay

Mʉbʉdhʉ akɨpa mbaa, ɨgyagya yɔ ɨkʉmbʉ

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.